Regulamin

§1 Podstawowe definicje

1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.akademiahipertrofii.pl […]
2. Sprzedawca – Fundacja Promocji Sportu Pawła Głuchowskiego, ul. Obozowa 20/150, 01-161 Warszawa, KRS 0000790321, REGON 383862615, NIP 5272898549
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Towar – Produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego tj.

  • eBooki w formie PDF (sprzedaż, produkt elektroniczny)
  • Miejsca na szkolenie stacjonarne – rezerwacja (sprzedaż, usługa)
  • Webinar – szkolenie online – (produkt elektroniczny, usługa)
  • Książka papierowa – wersja limitowana (sprzedaż, produkt fizyczny)
  • Filmy szkoleniowe i instruktażowe ( sprzedaż , produkt elektroniczny)

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego i przy pomocy prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia
9. Formularz zamówienia – formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

§2 Warunki zawarcia Umowy

1. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
2. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia.
3. Sklep internetowy świadczy usługi tylko za pomocą drogi elektronicznej. Warunkiem przystąpienia do umowy jest wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
4. Umowa zawierana jest drogą elektroniczną poprzez poprawne wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta formularza zamówienia Sklepu internetowego, a także dokonanie przez niego pełnej płatności zgodnie z zaakceptowanym zamówieniem.
5. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.
6. Zakup niektórych Towarów ( m.in. szkolenia online, webinar) wymaga założenia i konta Klienta w celu rejestracji i udostępnienia przez Sklep zakupionych Towarów.
7. Po otrzymaniu zamówienia oraz pełnej płatności, Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o potwierdzeniu zakupu i jego realizacji, wraz ze wszystkimi ustalonymi warunkami sprzedaży. Zakupiony Towar będzie dostępny na koncie Klienta.
8. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba, że wskazują na to szczegółowe zasady dotyczące poszczególnej promocji.

§3 Realizacja zamówienia

1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta prawidłowego Zamówienia i zapłaty całości wskazanej ceny.
2. Czas dostawy zamówienia może być zależny od wybranego sposobu doręczenia i nie wlicza się w czas realizacji Zamówienia.
3. Dostawa Towaru odbywa się elektronicznie poprzez udostepnienie na Koncie Klienta, bądź materialnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
4. Odpowiednio zapakowany Towar dostarczany jest pod wskazany w Zamówieniu adres.

§4 Metody płatności

1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie:

  • Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
  • przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych T-Pay, PayPal, Przelewy24.

§5 Odstąpienie od Umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje powinny być kierowane na adres email: szkolenia@akademiahipertrofii.pl
2. Reklamacja powinna zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę firmy,
adres poczty elektronicznej,
przedmiot reklamacji, minimum numer zamówienia
wskazanie czego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej , uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na adres z którego ją otrzymał.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
d) Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko za zgodą obu stron sporu

§8 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie treści zamieszczone, udostępniane i sprzedawane na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, zdjęcia, materiały wideo, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy oraz Pawła Głuchowskiego. Zabronione jest ich powielanie, kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Autora.
2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
3. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).
4. Administratorem Państwa danych osobowych jest
Fundacja Promocji Sportu Pawła Głuchowskiego
ul. Obozowa 20/150, 01-161 Warszawa
NIP: 5272898549
e-mail: szkolenia@akademiahipertrofii.pl
tel.: 500-497-287
5. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
7. Administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia;
osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji, gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia, lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
8. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
9. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
10. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
11. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020r

Koszyk
  • Koszyk jest pusty